Gimbe

Avís legal

Informació general de la seu electrònica o lloc web del Club Gimbe i dels seus continguts.

Club Gimbe, Gimnàs Gimbe S.L, té la seva seu al Carrer Sant Antoni Maria Claret, núm. 16 08243 de Manresa. El telèfon de contacte és el 938 744 807.

El Club Gimbe té la seva seu electrònica a l’adreça electrònica www.gimbe.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de Club Gimbe.

Política de cancel·lació de reserves dels casals.

Gimnàs Gimbe S.L incorre en unes determinades despeses de gestió davant les reserves, que en cas de ser cancel·lada hauran d’anar a càrrec del client.

a) Cancel·lació abans de 15 dies de la data sol·licitada: Comporta unes despeses de gestió del 10%

b) Cancel·lació a menys de 15 de la data sol·licitada: Comporta unes despeses de gestió del 30%

c) Cancel·lació un cop iniciat servei en data sol·licitada: No hi haurà abonament de l’import pagat, excepte justificació mèdica.

Política de modificació de reserves dels casals.

No hi han despeses associades en la modificació de les reserves (consultar disponibilitat).

Política de cancel·lació de visites i/o Entrenaments personals.

Gimnàs Gimbe S.L estableix unes polítiques davant la cancel·lació de les visites prèviament concertades:

a) Cancel·lació abans de 24h d’antel·lació: La sessió serà gestionada per realitzar-se més endavant.

b) Cancel·lació a menys de 24h d’antel·lació: Comporta una pèrdua de la sessió programada.

Les visites i/o Entrenaments personals comprats tenen vigència d’un any per poder-se realitzar.

Política de modificació de visites i/o Entrenaments personals.

No hi han despeses associades en la modificació de les visites (consultar disponibilitat).

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.gimbe.com són de titularitat exclusiva de Club Gimbe o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Club Gimbe. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

El Club Gimbe explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits Club Gimbe pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Club Gimbe
C/ Sant Antoni Mª Claret, 16
08243 Manresa
comercialgimbe@dir.cat

No s’autoritza en cap cas:

  1. La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Club Gimbe per mitjà de framing.
  2. La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Club Gimbe mitjançant in line linking.
  3. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Club Gimbe conforme a les disposicions vigents.
  4. L’ús comercial dels continguts del lloc web de Club Gimbe.
  5. L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Club Gimbe, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

Club Gimbe reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Club Gimbe , poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

D’acord amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer sota responsabilitat de GIMBE, S.L.  que té com finalitats permetre la gestió dels serveis o productes per els que s’ha interessat.

No hi ha previsió de que les seves dades siguem cedits a tercers, amb l’excepció d’altres empreses del grup o les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l’Administració  Pública  competent. Vostè autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per la finalitat mencionada.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li sol·licitem que ens ho  comuniqui per carta a GIMBE, S.L.  c/ Sant Antoni Maria Claret,16 – 08242 Manresa, o ens remeti un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: comercialgimbe@dir.cat

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de Club Gimbe.

En la seva seu electrònica, Club Gimbe no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Club Gimbe.

Responsabilitat amb relació als continguts

Club Gimbe treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit Club Gimbe es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

Club Gimbe no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de Club Gimbe. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de Club Gimbe sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

Gimnàs Gimbe S.A no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Gimnàs Gimbe S.A., igualment, tampoc serà responsable dels retards o bloquejos que es produeixin en l’ús del present sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de Gimnàs Gimbe S.A.